O NAS

Klub Profilaktyki Środowiskowej „NIE NUDA” jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Swoją działalność zaczął od początku września 2014r. Realizując swoje zadania Klub „NIE NUDA” współpracuje z Urzędem Miasta Ozorkowa, Stowarzyszeniem MONAR, szkołami, samorządem lokalnym i innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny itp.
Naszym celem jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.
Do zadań „NIE NUDY” należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:
• organizowanie dzieciom czasu wolnego,
• rozwijanie zainteresowań,
• rozwój umiejętności interpersonalnych,
• pomoc w nauce,
• rozwijanie kultury osobistej dzieci,
• współprace z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi takimi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe;
• prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia czy działania zmierzające zapobieganiu wszelakiego rodzaju uzależnieniom i ochronie zdrowia.