KLUB TUSZYŃSKA

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

PROJEKT „NOWY HORYZONT”

KLUB PROFILAKTYCZNY „TUSZYŃSKA”

Łódź, ul. Tuszyńska 123/125

Klub „TUSZYŃSKA” dedykowany jest młodzieży z obszaru woj. łódzkiego zagrożonej uzależnieniem substancjonalnym i behawioralnym, a także ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku 12-20 lat.

Celem Klubu jest wsparcie młodych ludzi zagrożonych uzależnieniem i innymi zachowaniami ryzykownymi w sposób dla nich atrakcyjny, dopasowany do ich potrzeb i zainteresowań. Proponowane działania mają służyć rozwojowi ich aktywności, zaangażowania, i ujawnieniu ich potencjału. Ideą Klubu jest pomaganie młodzieży w zaspokojeniu potrzeb przynależności, identyfikacji z konstruktywnymi wartościami, poczucia wspólnoty i samorealizacji. Fundamentem projektu jest wspólne tworzenie Społeczności opartej na partnerskich, autentycznych relacjach, umożliwiających uczestnikom m. in. wpływ na funkcjonowanie Klubu, (w tym jego wyglądu, rozkładu zajęć, rodzaju codziennych, wspólnie przygotowywanych posiłków itp.).

Klub zapewnia młodzieży i ich rodzicom wsparcie poprzez:

 • Indywidualne spotkania terapeutyczne 

 • Pracę z rodzicami podopiecznych 

 • Grupy wsparcia z wątkami terapii grupowej 

 • Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne 

 • Spotkania Społeczności Wychowawczej 

Klub oferuje ciekawe zajęcia ogólnorozwojowe:

 • Zajęcia sport/fitness/siłownia 

 • Turystyka rowerowa 

 • Zajęcia filmowe 

 • Klub ciekawej książki 

 • Zajęcia dotyczące dbania o wygląd/kosmetyka/wizaż 

 • Zajęcia kulinarne 

 • Codzienny wspólny posiłek

HARMONOGRAM KLUBU:

wtorek – piątek: 15-20, sobota: 10-15

 

Regulamin Klubu:

 • W Klubie obowiązuje powstrzymywanie się od używania substancji odurzających oraz stosowania agresji słownej i fizycznej.

 • Obowiązek uczestniczenia w Głównej Społeczności (1xtyg.).

 • Uczestniczenie w co najmniej dwóch zajęciach ogólnorozwojowych (wg zainteresowań).

 • Obecność w Klubie minimum 3xtyg.

(Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować skreśleniem z listy uczestników Klubu).

MONAR