KLUB NIE NUDA

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

PROJEKT „NOWY HORYZONT”

KLUB „NIE NUDA”

ul. Listopadowa 9A 95-035 Ozorków

e-mail: nienuda@onet.pl tel. 884 667 183

Klub Profilaktyki Środowiskowej NIE NUDA dedykowany jest młodzieży w wieku 10 – 20 lat, z obszaru gminy Ozorków zagrożonej uzależnieniem, a także ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Klub pracuje w oparciu o metodę MDS, która zostanie uzupełniona o szereg działań służących konstruktywnemu spędzaniu czasu wolnego, nauce zdrowego trybu życia, rozwijaniu zainteresowań, zwiększaniu poczucia własnej wartości. Każdy uczestnik klubu weźmie udział w warsztatach kreatywności oraz będzie mógł skorzystać z jednych lub więcej zajęć dobranych na podstawie diagnozy i preferencji:

 • teatr uliczny / drama 

 • muzyka (hip-hop, bębny, beatbox itp.)

 • graffiti / murale .

 • sporty uliczne (parkour, piłka podwórkowa, skateboarding, zośka) 

 • taniec (breakdance, freestyle itp.) 

 • kulinaria 

Celem tych działań o charakterze „ulicznym” jest utrzymanie specyfiki klubu w obszarze atrakcyjności dla dzieci najbardziej wykluczonych, aby przyciągnąć ich z ulicy. Zajęcia dobierane będą w oparciu o konsultacje z podopiecznymi klubu. Charakter klubu podkreślać będą również zajęcia w terenie – wyjście „ze świetlicy do ulicy” celem zaprezentowania działań. Przeciętnie 1x kwartał odbywać się będą happeningi, malowanie graffiti, koncerty, zawody w sportach podwórkowych itp., wszystkie przygotowywane przez dzieci, co służyć ma integracji ze środowiskiem lokalnym i pozostałymi klubami oraz ma przyciągać nowych uczestników.

HARMONOGRAM KLUBU:
WTOREK 
15-20
PIĄTEK  15-21

 

 

(Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do świetlicy oraz podczas powrotu z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice)

Regulamin Klubu

 • Obowiązuje obecność w klubie minimum 3 x tyg. ( w tym podczas Głównej Społeczności – 1 x tyg.)

 • Obowiązuje uczestnictwo w warsztatach kreatywności oraz minimum 1 zajęciach ogólnorozwojowych (zainteresowań).

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej i psychicznej na terenie świetlicy i w jej obrębie.

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie w trakcie prowadzenia zajęć.

 • W przypadku, gdy opiekun świetlicy podejrzewa, że któryś z uczestników zajęć znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających poprosi taka osobę o opuszczenie świetlicy podając powód oraz powiadamia rodziców dziecka.

 • Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować skreśleniem z listy uczestników Klubu

MONAR