TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I DZIECI W ŁĘCZYCY

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

PROJEKT „NOWY HORYZONT”

OGNISKO ŚRODOWISKOWO-WYCHOWAWCZE W ŁĘCZYCY

Łęczyca, ul. Zachodnia 8

Podopieczni Ogniska Środowiskowo-Wychowawczego działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Łęczycy to dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem działalności Ogniska jest wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacyjnym i społecznym poprzez szereg działań służących kompensacji braków w zakresie pedagogicznym, logopedycznym, psychologicznym, funkcjonowania społecznego. Indywidualny plan terapii każdej osoby (program specjalistycznych działań mający na celu wyrównanie i kompensację braków) będzie bezpośrednio wynikał z potrzeb dzieci i młodzieży ustalonych w specjalistycznej diagnozie każdego uczestnika projektu stworzonej wspólnie przez psychologa, pedagoga, logopedę we współpracy z rodzicami i nauczycielami dziecka.

Fundamentem projektu jest wspólne tworzenie Społeczności opartej na partnerskich, autentycznych relacjach, umożliwiających uczestnikom m.in. wpływ na funkcjonowanie Klubu, zaspokajanie potrzeby przynależności, akceptacji, samorealizacji.

HARMONOGRAM KLUBU:
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-18:00,

ZAKRES WSPARCIA:

  • każdy uczestnik projektu będzie miał specjalistyczną diagnozę trudności szkolnych stworzoną wspólnie przez pedagoga, psychologa, logopedę (w zależności od wskazań) we współpracy z rodzicami i nauczycielami dziecka. W oparciu o diagnozę będzie ustalony indywidualny plan terapii-program specjalistycznych działań mający na celu wyrównanie i kompensację braków.
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
  • spotkania społeczności
  • promowanie zdrowego trybu życia – wyjazdy na basen, treningi piłki nożnej

 

MONAR