KLUB 40 i 4

ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

KLUB 40 i4

ul. Przędzalniana 70

90-338 Łódź

Klub 40 i 4 jest utworzony dla młodzieży w wieku 10 – 20 lat, z obszaru województwa łódzkiego zagrożonej wykluczeniem społecznym z uwagi na dysfunkcje emocjonalne, społeczne i somatyczne, związane z przebytymi chorobami i przypadłościami natury psychicznej.

Celem Klubu jest korekta dysfunkcyjnego zachowania w sytuacjach społecznych wynikającego z niezrozumienia relacji międzyludzkich w oparciu o zajęcia kreacyjne i artystyczne. Ponadto budowanie poczucia bezpieczeństwa i otwartości na inność, ćwiczenie umiejętności pracy nad własnym ciałem oraz ekspresji scenicznej, przełamywanie własnych słabości związanych z publicznym eksponowaniem siebie, poznanie metod pracy nad sztuką teatralną oraz swoich mocnych i słabych stron w zakresie uczestnictwa w projektach artystycznych, a także realizowanie umiejętności pracy metodą społeczności korekcyjnej.

Klub zapewnia młodzieży:

 • Zajęcia teatralno – terapeutyczne

 • Horticuloterapia 

 • Zajęcia sportowe 

 • Spotkanie społeczności wychowawczej 

 • Zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne

 • Codzienny wspólny posiłek

 • Zajęcia wyrównawcze

HARMONOGRAM KLUBU:
wtorek – piątek: 15-20, sobota: 10-15

Regulamin Klubu:

 • W Klubie obowiązuje powstrzymywanie się od używania substancji odurzających oraz stosowania agresji słownej i fizycznej.

 • Wzajemny szacunek wobec własnych dysfunkcji i słabości

 • Obowiązek uczestniczenia w Głównej Społeczności (1xtyg.).

 • Uczestniczenie w co najmniej dwóch zajęciach ogólnorozwojowych (wg zainteresowań).

 • Obecność w Klubie minimum 1xtyg.

(Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować skreśleniem z listy uczestników Klubu).

 

MONAR