Nowy horyzont

 ciąg znaków RPO kolor

Projekt „Nowy Horyzont” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

O Projekcie

Projekt „Nowy Horyzont”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Monar oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Łęczycy.

Celem Projektu jest zwiększenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 6-20 lat zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. łódzkiego oraz ich rodzin poprzez rozszerzenie programu 2 świetlic i utworzenie 2 klubów młodzieżowych pracujących metodą: Model Działań Systemowych. Podstawą MDS jest społeczność korekcyjna, którą tworzą wszyscy członkowie klubu i kadra. W sposób demokratyczny, oparty na partnerskich, prawdziwych relacjach, podejmują decyzje, dbają o klub i grupę, pomagają sobie nawzajem.

Praca metodą MDS zostanie uzupełniona o szereg działań służących konstruktywnemu spędzaniu czasu wolnego, nauce zdrowego trybu życia, rozwijaniu zainteresowań, zwiększaniu poczucia własnej wartości i kreatywności.

W pracy pomocny będzie specjalny BUS, zaadaptowany do świadczenia wsparcia w środowisku klienta- stworzona w nim przestrzeń do prowadzenia rozmów indywidualnych z zachowaniem dyskrecji.

Terapeuci uliczni będą też świadczyć pomoc w środowisku klienta na telefoniczne wezwanie w różnych sytuacjach, gdy nie są oni w stanie (z rozmaitych powodów) dotrzeć do miejsca wsparcia (interwencja kryzysowa, pomoc dla niepełnosprawnych, interwencje w szkołach, pomoc rodzicom). Wykorzystanie BUS – a jako mobilnego punktu konsultacyjnego umożliwia świadczenie pomocy w trakcie różnego rodzaju imprez podwyższonego ryzyka, gdzie szczególnie często dochodzi do zachowań ryzykownych młodzieży, wówczas praca również w nocy. Taka wszechstronna obecność w środowisku grupy docelowej pozwoli na dotarcie do osób najbardziej potrzebujących pomocy.

W ramach projektu w sierpniu 2016, 2017 i 2018r zorganizowany zostanie wspólny 7-dniowy wyjazd integracyjny dla podopiecznych i kadr wszystkich placówek (pod namiotami), na terenie woj. łódzkiego. Podczas wyjazdu odbędą się warsztaty integracyjne służące budowaniu Społeczności Korekcyjnych oraz integracji podopiecznych wszystkich klubów. Wartością dodaną jest możliwość atrakcyjnego, wakacyjnego wyjazdu dla dzieci.

Wartość projektu: 4 193 116,29zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 564 148,29zł

www.efs.gov.pl